Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"สมาพันธ์ CTJ" ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565

"สมาพันธ์ CTJ" ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565

วัที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
        
นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ ผลการประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, กรอบการวางแผนการทำงานของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, กิจกรรมที่สำคัญขององค์กรสมาชิกฯ  

โดยมีนายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษา, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษา, พร้อมด้วย นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธาน (สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย), นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ (สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย), นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เหรัญญิก (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย), นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด กรรมการ (สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย), นายสายัณห์ พรนันทรัตน์ กรรมการ, นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ กรรมการ, นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการ (สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย), นายกฤตนวพรรณ วชิรบ้านกลาง กรรมการ (สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย), นางสาวปัทมา นามวงษา (เจ้าหน้าที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์), และนางปนัดดา 
เหล่าชูวงศ์, นายกฤษติน นิลมานนท์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือ กรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ซึ่งได้บันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู)ในกรอบปฏิญญาบาหลี และรวมถึงการกำหนดแผนงานของสมาพันธฯ ช่วงปี2023-2024 ซึ่งในส่วนของ CTJ ได้กำหนดที่จะให้มีการประกวดภาพข่าวของสื่อมวลชนในอาเซี่ยน ขณะที่ชาติสมาชิกสมาพันธ์ฯอื่นๆก็ได้มีการกำหนดแผนงานเช่นกัน โดยสปป.ลาวจะจัด Media trip เส้นทางเวียงจันทน์-หลวงพระบาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ สมาคมนักข่าวมาเลเซีย จัดเสวนาในเรื่อง”ผู้หญิงอาเซี่ยนในโลกของสื่อ” เป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาถึงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆของสมาพันธ์ฯ เช่น การพัฒนาปรับปรุงที่ทำการของสมาพันธ์ฯ เป็นต้น

#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย)