Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พรรคไทยสร้างไทย ระดมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

             
 รองศาสตราจารย์ โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานโครงการสานใจปลูกรัก พรรคไทยสร้างไทย ชาวกทม.และชาวใต้ โดยมีตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ 6  จังหวัด พัทลุง สตูล ปัตนานี ยะลา นราธิวาสสงขลา และตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดรวมถึงคนไทยที่ไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย เข้ามาพูดคุยหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพสังคมเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยทางพรรคได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจากชาวบ้าน ทั้งนี้พบว่าในการรับฟังปัญหาในครั้งนี้ชาวบ้านและผู้ประกอบการได้เสนอปัญหาเรื่องปากท้องและสภาพเศรษฐกิจมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางการขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปยังตลาดภายในประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆทั่วโลก พร้อมหาช่องทางการลงทุนต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ 

        สำหรับการรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้จะมีการนำไปหารือในที่ประชุมพรรคเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและกำหนดเป็นนโยบายในการหาเสียง และแนวทางการปฏิบัติกำหนดนโยบายต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป