Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เปิดตัวทีมงานคณะทำงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล


เปิดตัวทีมงานคณะทำงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล

นายทองแดง เบ็ญปะจัก คนดังคับคั่ง 
นำโดย 
- หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธ์ุ ในฐานะที่ปรึกษาประจำตัว รวมถึง
- นายสินชัย ลือสุขประเสริฐ ผู้ช่วยดำเนินงาน คนดีใจบุญของชาวสมุทรสาคร และ นักวิชาการ นักธุรกิจ อีกมาย อาทิ 
- นายปรมินทร์ วงษ์เชิดขวัญ และนายเกียรติศักดิ์ อัศวรุ่งฤกษ์ ในการประชุมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ 

นายทองแดง เบ็ญจะปักได้มอบนโยบายในการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคลายทุกข์ให้กับประชาชน การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ การมีงานทำ 

โดยเสนอโครงการส่งเสริมผู้ก้าวพลาดเพื่อบุคคลที่เคยกระทำความผิดให้ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครมสกยิ่งขึ้น โดยการเสริมศักยภาพฝีมือแรงงานโดยจะมีการประสาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการร่วมพัฒนาฝีมือให้ได้ตามเกณฑ์ของตลาดแรงงาน ระดับฝีมือ 
 แก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก หรือเด็กและเยาวชนถูกละเมิดให้มีทีมการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ยังได้จัดตั้งตัวแทนประจำ ตำบลเพื่อรับเรื่องราวและสังเกตการภายในพื้นที่เพื่อทำให้การประสานงานใดล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

หากประชาชนมีข้อร้องเรียนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่ สำนักงาน ส.ส.ทองแดง เบ็ญจะปัก อยู่ในโครงการ ส.ชัยซิตี้ติดถนนพระราม 2

อ็อด อินทรีย์ รายงาน