Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"วันสตรีสากล"

"วันสตรีสากล" บทบาทสตรีสยาม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ. โรงแรมปิคนิค ซ.รางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้มีการจัดประชุมเสวนาเรื่อง "บทบาทสตรีสยาม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" จัดโดย ชมรมพลังใจแผ่นดินสยาม เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2567

นางพิสมัย สำเภาหอม ประธานคณะกรรมการ กลุ่มปฏิรูปที่ดินเพื่อการกระจายทุนผ่านระบบสหกรณ์ ของประชาชน สมัชชาแห่งชาติ กล่าวว่าด้วยวันนี้เป็นวันสตรีสากลที่ผู้หญิงทั้งโลกได้รับการยกย่องและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ในวันสำคัญนี้ เพื่อรำลึกถึงจิตใจการต่อสู้ของผู้หญิงที่จะต้องได้รับสิทธิ์ประชาธิปไตยและสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับผู้ชาย และสิทธิ์ที่จะเข้าปกครองประเทศอย่างเสมอภาคกับผู้ชาย สิทธิ์ประชาธิปไตยที่สตรีได้มานั้น ยังคงมีได้เฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติประชาธิปไตยหรือการสร้างประชาธิปไตยแล้วเท่านั้น  ส่วนประเทศที่ยังไม่ผ่านการสร้างประชาธิปไตยผู้หญิงก็ยังคงเป็นส่วนของประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์และขาดโอกาส จากระบอบการปกครองของคนส่วนน้อยอยู่ร่ำไป แม้สิทธิ์นั้น จะได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แทบทุกฉบับ แต่ก็เป็นเพียงการเขียนเพื่อตบตากันเล่นๆ เท่านั้น. ดั่งที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีรัฐธรรมนูญถึง 20 ฉบับแล้ว สิทธิ์ของสตรีไทยก็ยังคงถูกตัดสิทธิ์อย่างน่าอนาถที่สุด โดยเฉพาะสิทธิในทางการเมือง 

  ท่านทั้งหลายคะ  สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสตรีมีสิทธิทางการเมืองตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็พิจารณาจากความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนประเทศประชาธิปไตยสากล 

  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน. โดยเฉพาะในที่ดินถูกทำลายไปอย่างย่อยยับ ถูกกลไกของระบบทุนนิยมผูกขาดดูดกลืนเอามูลค่าไปแทบไม่เหลือคุณค่าเลย พร้อมที่จะถูกถ่ายเทไปเป็นกรรมสิทธิ์ของทุนผูกขาดขนาดใหญ่และทุนข้ามชาติที่เข้าครอบงำกิจการที่เป็นเส้นเลือดของประเทศไปอย่างแยบยล 

 ท่านทั้งหลายค่ะ ความยากจนของผู้หญิงไทย ทำให้ผู้หญิงต้องดิ้นลนเพื่อความอยู่รอดแทนที่จะเป็นพลังการผลิตสร้างมูลค่าให้กับคนในชาติ แต่กลับต้องไปอาศัยชาติอื่นเพื่อหล่อเลี้ยงคนในชาติ และให้คนชาติอื่นมาขูดรีดคนในชาติ 

นางพิสมัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันสตรีสากลนี้ ดิฉันจึงขอเสนอแนวทางออกให้สตรีของไทยที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมือง และสิทธิในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความมั่งคั้งให้กับชาติบ้านเมืองลูกหลานไทยที่จะต้องเกิดขึ้นมาในอนาคต. 

  การปฏิรูปที่ดินเพื่อกระจายทุนโดยผ่านระบบสหกรณ์จะเป็นวิธีการและนโยบายที่จะลดช่องว่างทางสังคมลงได้อย่างดีและเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ 

ในโอกาสนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันสตรีสากลและของไทยปี 2567. นี้จะเป็นปีแห่งการสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ