Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สวส. ขับเคลื่อน "บ้านท่าฉลอม" ด้วยระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม

สวส. จัดกิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ บ้านท่าฉลอม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม "บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน" เป็นต้นแบบ ในการจัดกิจกรรม "พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม" ส้รางการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อยกระดับชุมชนบ้านท่าฉลอมเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ณ บ้านท่าฉลอม ฯ จังหวัดสมุทรสาคร

คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวถึงการตอบรับที่ดีจากการได้เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม มาแล้ว 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชน ได้หยิบยกศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาเป็นต้นแบบ โดยได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม" โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้

* ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ...เล่าความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทฯ ที่ก่อตั้งในปี 2560 ด้วยการรวมตัวของกลุ่มคน(นักธุรกิจ)ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเป้าหมายคืออยากให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาเมืองผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำร่องที่ท่าฉลอม โครงการเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่พัฒนาเครื่องวัดขึ้นมาเองและมีแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ โครงการลดพลังงานขยะด้วยพลังสะอาด โดยชวนทุกภาคส่วนเข้ามาเก็บขยะทะเล(ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ

ประวัติความเป็นมา และชื่อ "ท่าฉลอม" ...โดยแรกเริ่มเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ใหญ่ในอดีต(สมัยรัชกาลที่ 5) เป็นชาวจีนที่เข้ามาค้าขายและอพยพมาอยู่ที่บ้านท่าจีน (ท่าฉลอม) ..."ท่าฉลอม" เป็นชุมชนประมง ต่อเรือประมง ทำเลเมืองเป็นลักษณะถุงเงิน เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ มีสามล้อถีบให้นั่งชมเมือง...สมัยก่อนมีเรือฉลอม(เรือประมงขนาดเล็ก)จอดอยู่เยอะ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ท่าฉลอม" 

"บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน" ทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยว ชุมชม และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมเมือง ก็จะมีการท่องเที่ยวหลายวิธี อาทิเช่น การนั่งเรือ นั่งสามล้อ นั่งรถราง หรือขี่จักรยาน...สามารถติดต่อผ่านบ้านท่าฉลอมได้ 

* คุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พูดถึงเรื่องโครงการเพื่อสังคมฯ การสร้างรายได้ และเพิ่มการจ้างงานให้กับผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ด้วยการจัดทำโครงการ แบ่ง ปัน ให้ เพื่อลดการใช้และเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่รับบริจาค ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง 

* คุณชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พูดในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแสวงหาตลาดใหม่ ประสานงานกลุ่มโอท็อป ขยายช่องทางการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ

* นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ พูดถึงบทบาทของ สวส. ในเรื่องของการสนับสนุนกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในเรื่องของเงินกู้ เงินให้เปล่าในการเริ่มต้นกิจการ การร่วมทุน บูรณาการในรูปแบบต่างๆ สร้างการรับรู้ และรู้จักวิสาหกิจชุมชน การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และโอกาสต่างๆ

โดยมี คุณวรวรา พลกิจ เป็นพิธีกรในการเสวนา

กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อมาเที่ยวท่าฉลอมคือ นั่งรถรางเที่ยวรอบชุมชนจากพื้นที่ที่เคยถูกลืม ก่อเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน พัฒนาพื้นที่และชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับงานศิลปะทำให้เกิดนวัตกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เต็มไปด้วยเสน่ห์ มีสีสัน 

Street Art ที่ถูกวาดอยู่บนกำแพงบ้าน รั้วบ้าน ฝาท่อระบายน้ำ รูปแบบต่างๆ ล้วนบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

 เรียนรู้การทำขนมเทียนขึ้นชื่อของท่าฉลอม ที่ปัจจุบันจะทำขายเฉพาะเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสำคัญเท่านั้น (ราคาลูกละ 8-10 บาท)

ศาลเจ้าเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี : ศาลเจ้าพ่อกวนอู , ศาลเจ้าปุนเถ้ากง , โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว (ภายในอาคารประดิษฐานป้ายวิญญาณชาวท่าฉลอมผู้ล่วงลับ)

วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) วัดนี้อยู่ตรงบริเวณปากอ่าวซึ่งมีลมแรงพัดเข้ามา เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร มีโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่นกนางแอ่นเข้ามาทำรัง เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย

สถานีรถไฟบ้านแหลม สถานีรถไฟเก่าที่มีเอกลักษณ์ เหมาะแก่การถ่ายรูป เป็นสถานีต้นของเส้นทางช่วงบ้านแหลม-แม่กลอง(ตลาดร่มหุบ)

บอกเลยว่า "ท่าฉลอม" เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และเชิงนิเวศ ที่มีเรื่องราวที่น่าทึ่งมากมาย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ในจังหวัดสมุทรสาคร

---------------------------------
บ้านท่าฉลอม ศูนย์ท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน
ที่อยู่: เลขที่ 18 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 094 576 6767
เวลาทำการ: เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00 น.
https://www.facebook.com/BaanThachalom/