Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ศย.กลางปฎิบัติภารกิจสำคัญ ช่วยเหลือและติดตามเยาวชน “คืนเด็กดีสู่สังคม”วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30น. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

มอบหมายให้ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมนางณัฐา อินทวงศ์ รองประธานผู้พิพากษาสมทบฝ่ายติดตามเด็กเเละเยาวชน นำผู้พิพากษาสมทบคณะทำงานโครงการติดตามแนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชุดที่2 ออกเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา เเนะนำช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวจากทั่วประเทศมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ส่งตัว ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม ณ สถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี  และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา อำเภอคลองโยง จังหวัด นครปฐม

 อันเป็นภารกิจของศูนย์ติดตามแนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตนเป็นคนดีมีความประพฤติที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก

ในการนี้ได้นำเครื่องกรองน้ำ ชุดชั้นในชายเเละหญิง อาหารของว่างเครื่องดื่มหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ไปมอบให้คณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั้งสองแห่งด้วย