Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ส.ส.จอมขวัญ ประสานกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาผักตบชวาหนาแน่นในคลองแครายใหม่ และคลองหมื่นปรารมย์


ส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พร้อมด้วยนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร, นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ, นายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่นในคลองแครายใหม่ และคลองหมื่นปรารมย์ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ตามข้อร้องขอจากนายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

จากการลงพื้นในครั้งนี้นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองแครายใหม่ และคลองหมื่นปรารมย์ โดยให้ทางเทศบาลตำบลสวนหลวง จัดเตรียมสถานที่รองรับผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งจะเร่งเข้าดำเนินการที่คลองแครายใหม่ก่อน หลังจากนั้นจะเข้าดำเนินการที่คลองหมื่นปรารมย์ ตามลำดับ 

  พญาราหู พิราบข่าว03/สมุทรสาคร