Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ ได้รับการอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 จากคณะรัฐมนตรี


อ้างถึง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2559

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 จากคณะรัฐมนตรีให้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564- 2565
ห้วงเวลาการศึกษาตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/
ประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

# สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 

# ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว
# แม็กกี๊ รายงาน