Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พิธียกเสาเอก ที่ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2

พิธียกเสาเอก 
ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 


สรุปข้อมูลเชิงบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจจำกัดเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น.
ได้มีพิธียกเสาเอก ที่ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 เป็นชุมชนแออัดบุกรุกอยู่ในที่ดินของกรมธนารักษ์จำนวน 180 หลัง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวาเริ่มก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ปี 2528 โดยมีกรรมการชุมชนบริหารผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมดูแลพัฒนาชุมชนร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการชุมชนในสมัยนั้นเห็นความสำคัญที่จำเป็นต้องพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย ให้ชาวชุมชนอยู่ได้ ตามสภาพความเป็นอยู่แบบแบ่งปัน เอื้ออาทรและให้ได้มีโอกาสปลูกบ้านโดยมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีการขอเสนอเช่าที่ดินในที่อยู่อาศัยเดิมโดยการปรับปรุงตามแบบกระบวนการบ้านมั่นคงของผู้มีรายได้น้อย และได้เกิดการทำบันทึกความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่างกรมธนารักษ์ สำนักงานเขตยานนาวา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ

ตัวแทนชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 ชุมชนเย็นอากาศและชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 โดยเงื่อนไขการเช่าว่าชุมชนต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ชาวชุมชนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์โดยมีจำนวนร่วมตั้ง 78 ราย จดทะเบียนสหกรณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 "ชื่อสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมกันจำกัด" จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกับสมาชิกขับเคลื่อนการทำงานต่างๆรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตลอดระยะเวลา 10 ปี เพิ่งมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 119 คนอยู่ระหว่างรับรองสิทธิ์ 26 คนรวม 145 คนโดยมีรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงในแนวทางและสร้างใหม่ในที่ดินเดิมบนที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์เนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา 1,574 ตารางวา จัดสรรชุมชนได้จำนวน 145 แปลง มีขนาดเนื้อที่ตอบแปลงแปลงละ 8 ตารางวาถึง 9.50 ตารางวามีบ้านแบบบ้าน 3 แบบดังนี้ 1.แบบบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4.00 * 6.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 48 ตารางวา 2. บ้านแบบแถว 2 ชั้น ขนาด 6.00 คูน 6.00 เมตรพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร 3. แบบบ้านอาคาร ชุด 2 ชั้นขนาด 4.00 * 7.00 เมตรพื้นที่ใช้สอย 28 ตารางเมตร
สหกรณ์ฯขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชนและงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 จำนวน 145 ครัวเรือนงบประมาณรวม 8,192,500 และสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย เฟส ที่ 1 และ 2 จำนวน 69 ครัวเรือนวงเงิน 15,360,524 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,553,024บาท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจจำกัดได้มีการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยจากสมาชิก 119 ครัวเรือน รวม 550 8448 บาท แยกเป็นทุนเรือนหุ้น 855,200 บาทและเงินสมทบบ้าน 4,653,248บาท (ตัดยอดเดือนมีนาคม 2562) และดำเนินการเรื่องที่ดินเพื่อสนับสนุนแผนงานการก่อสร้างคือวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เช่าที่ดินราชพัสดุเมื่อแรกเริ่มอัตราค่าเช่าปีละ 75,552 บาทสัญญาเช่าระยะยาว30ปี(2555-2584) ค่าเช่าปัจจุบันปีละ97,500
วันที่ 2 เมษายน 2557 เช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อใช้เป็นการเข้าออกทางด้านหน้าชุมชนสู่ถนนพระราม 3 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 35.34 ตารางวา เช่าเมื่อปี 2557(ระยะเวลา 28 ปี 4 เดือน)อัตราค่าเช่าตลอดสัญญา 491,400 บาท ในช่วงเดือนเมมายา2557 สมาชิกสหกรณ์ เริ่มย้ายเข้ามาต่อเติมและอยู่บ้านพักชั่วคราวในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่กำหนดการขอใช้พื้นที่ 1 ปีจำนวนบ้านพักชั่วคราว 43 ห้องเป็นของสหกรณ์ 2 ห้องและได้รับการอนุญาตก่อสร้างกับกรมธนารักษ์และสำนักงานเขตยานนาวาจึงได้มีการถมดินและตอกเสาเข็มซึ่งจะเสร็จแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562 และมีแผนงานในการเบิกจ่ายงบสินเชื่อ ปลูกสร้างบ้าน ละครในเดือนพฤษภาคมและเริ่มปลูกปลูกสร้างบ้านในเฟส 1 จำนวน 40 ครัวเรือนในเดือนมิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้