Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ก.แรงงานจับมือเอกชนเปิดคอร์สสอนขับขี่ปลอดภัย

ก.แรงงานจับมือเอกชน
เปิดคอร์สสอนขับขี่ปลอดภัย


ก.แรงงานจับมือเอกชน ติวเข้มโชเฟอร์ขับขี่ปลอดภัย รองรับการขนส่งและโลจิสติกส์  ใน 3 จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง


นายสุทธิ สุโกศล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาแรงงานคุณภาพ หรือ Super Worker  โดยมีเป้าหมายในปี 2562 จำนวน 59,700  คน โดยเฉาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยตัวชี้วัดที่สำคัญ คือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ จะต้องมีจิตสำนึกที่ดี เนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตของผู้โดยสาร ทรัพย์สิน และสินค้าที่ขนส่ง ซึ่งแม้ผู้ขับขี่จะมีประสบการณ์ในการขับขี่ แต่ถ้าขาดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และตั้งอยู่ในความประมาท ก็อาจนำมาซึ่งความเสียหายในวงกว้าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับบริษัทสยามราชธานี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพระดับ1 ในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย สร้างเสริมทักษะให้แก่กำลังแรงงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์


อธิบดี กพร.ยังกล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือ สาขาผู้ขับขี่ปลอดภัย ระดับ 1 ใช้ระยะเวลาในการฝึก 6 ชั่วโมง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และการขับขี่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  โดยจังหวัดสมุทรปราการจะเปิดฝึกอบรมวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  จังหวัดชลบุรี เปิดฝึกอบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และ จังหวัดระยองเปิดอบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2562และ 25 กรกฎาคม 2562 รับสมัครรุ่นละ 25-30 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 3 จังหวัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตร เพื่อเป็นเครื่องการันตี ความสามารถและใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ทีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 3 แห่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1506 กด 4  หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035  และสามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th