Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

DIPROM SMART MARKET

“ กสอ. ” จัดงานใหญ่ DIPROM SMART MARKET ชูผู้ประกอบการตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG ...

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ ด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เก็ต จังหวัดนนทบุรี ในชื่องาน “ DIPROM Smart Market ” ที่ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เก็ต จังหวัดนนทบุรี / เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 66 น

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไกสมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง (DIPROM Smart Market) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 โดยมี นายชิ้นชัย จงสุขไกล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ DIPROM Smart Market ”

นายวัชรุน กล่าวว่า.. งานนี้จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้การบริหารของนายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ ด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการพัฒนาดังกล่าว ต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่ในลักษณะ ทำมากได้น้อย

“ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้เต็มศักยภาพ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ภาคเกษตรที่เป็นต้นน้ำ จนถึงภาคการผลิตและบริการ สร้างภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ”

กสอ. โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้มีการนำหลักของ BCG เกี่ยวกับกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มาปรับใช้ในการพัฒนา โดยนำทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปมาก พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างมาตรฐานใหม่   ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

สำหรับบรรยากาศภายในงานพบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศกว่า 50 ร้านค้า กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และเวทีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ ปรับตัวอย่างไร...ให้มีชัย ด้วยกลไก Smart Marketing ” โดย นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางสาวธีรดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
,นายเตช เตชะพัฒน์ศิริ ผู้บริหาร บจก. ไตรภพ โซลูชั่น ผู้เชี่ยวชาญการตลาดสมัยใหม่,นายอาคม วงดิสกุล Business Development Manager

รวมทั้งยังมี กิจกรรม “ Like & Share เช็คอิน เช็คใจ มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 มินิคอนเสิร์ตจาก วิน วาทิตโสภา วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มินิคอนเสิร์ต จาก สมาร์ท ชิษณุพงศ์, ผักกาด ชนิตย์ตา, โฟกัส จิรภัทร และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

พลาดไม่ได้ !! กับงาน DIPROM Smart Market วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ...