Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC 2023) รูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 NEUNIC 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 –17.00 น. รูปแบบออนไลน์


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วม ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 (NEUNIC 2023) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” (The 10th National and the 8th International Conference on Research and Innovation : Research and Innovation Development for Developing Sustainable Communities) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ และผลงานวิชาการของท่านทำเผยแพร่ในรูปแบบ Met averse Conference เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงาน การวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ รายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร)
- สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับชาติ 2,500 บาท
- สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับนานาชาติ 4,000 บาท
- ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ 
- การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (Keynote Speakers)
- การนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการและต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมหรือเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับชาติ ให้อยู่ใน 6 กลุ่มต่อไปนี้
ด้านการศึกษา (Education) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
- ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และเศรษฐศาสตร์
- ด้านการเกษตรและการประมง (Agricultural and Fisheries)

 

ระดับนานาชาติ (International Conference (IC) จำแนกสาขาดังนี้
Education (Education Administration, Curriculum and Teaching Development, Educational Evaluation, or Educational Innovation)
Health Sciences (Nursing, Medicine, Public Health, Pharmacy, or Associated Medical Sciences)
Science and Technology (Science, Engineering, Computer and Technological Information)
Humanities and Social Sciences (Law, Arts, Social Sciences, Public Administration, or Communication Arts)
Business and Economics (Business Administration, Hotel and Tourism Management, or Economics)
Agriculture and Fisheries

ประเภทของการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
บทความรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยเรื่องเต็ม
นักวิจัยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://conf.neu.ac.th/

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับบทความระดับชาติ ชำระผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเมือง ชื่อบัญชีกองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่บัญชี 425-6-026827

การคัดเลือกบทความวิจัยดีเด่น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่พิจารณาบทความวิจัยดีเด่น จากขอบข่ายการวิจัย 6 กลุ่มๆ ละ 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรและ ผู้นิพนธ์บทความที่มีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวารสารวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCI ฐาน 2) สามารถเลือกเผยแพร่ในวารสาร (NEUARJ) หรือ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) ได้

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://conf.neu.ac.th/ หรือ Scan QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 043-222-959 ต่อ 121 หรือ Email : research@neu.ac.th โทรสาร 043-226823

ผู้ประสานงาน : ประสานในประเทศ
อาจารย์ดาริกาญจน์ วิชาเดช 061-9642994
นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ 099-473-1589
: ประสานต่างประเทศ
Miss Yupharat Phumikari
อาจารย์ยุพารัตน์ ภูมิการี
093-441-9541