Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กรมพัฒน์ฯ จัดกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online

กรมพัฒน์ฯ จัดกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online
ส่งเสริมนักการค้าออนไลน์ และผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์
 
จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจดิจิทัลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากทั่วมุมโลก โดยเฉพาะธุรกิจ e-Commerce ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จนเกิดเป็น Demand Driven ในการทำธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ “ธุรกิจออนไลน์จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด” ในยุคดิจิทัล
 
​นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานราก และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ด้าน e-Commerce การทำตลาดออนไลน์ ให้พร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 
​นายปรัชญา   ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวต่อว่า จากการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ (New Normal) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ กรมฯ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถอยู่รอดในยุคนี้ต่อไปได้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อย่างต่อเนื่อง (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564) เพื่อบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในด้านการค้าออนไลน์ มาช่วยจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดขยายช่องทางการค้าออนไลน์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนักการค้าออนไลน์อีกด้วย
 
ในปีนี้มี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 บ่มเพาะนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) โดยมีนักการค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Trader Online จำนวน 306 ราย และคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Trader Online ระดับ Advance จำนวน 138 ราย
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โดยมีผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า 110 ราย และผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ 52 ราย และคัดเลือกสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม 95 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งมีการเจรจาธุรกิจระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพและผู้ประกอบการสินค้าชุมชน จำนวน 90 คู่เจรจา เพื่อเป็นการส่งเสริมนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ และต่อยอดสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ

 โดยการประชาสัมพันธ์ 
บนเพจของนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ จำนวน 52 เพจ และมีการจำนวนการมองเห็น (Reach) รวมกว่า 5,590,000 ราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) 
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีจำนวนครั้งที่ถูกแสดง (Impression) รวมกว่า 8,000,000 ครั้ง และคัดเลือกสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ The Ultimate of Smart Trader Online 2022 จำนวน 5 ราย เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 
กิจกรรมที่ 3 เจรจาธุรกิจระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจกับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจ จำนวน 11 หน่วยงาน จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจ กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน โดยมีสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ 
82 ผลิตภัณฑ์ โดยมีการเจรจาธุรกิจ จำนวน 66 คู่เจรจา เพื่อส่งเสริมให้สินค้าชุมชนที่มีศักยภาพให้ได้รับการจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ สามารถต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 
ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมทางด้านการตลาดดังกล่าว จะสร้างศักยภาพให้แก่นักการค้าออนไลน์ ตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนา Ecosystem ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในภาพรวมได้ในระยะยาว
 
​สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กิจกรรม Smart Trader Online โทรศัพท์หมายเลข
084 135 2863 หรือ Facebook : Smart Trader Online