Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"AIC Chula Saraburi Expo 2024"

AIC Chula Saraburi Expo 2024 เสริมสร้างพลังพันธมิตรเครือข่าย AIC พัฒนานวัตกรรม International Food and Low carbon in Agriculture and Livestock

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงาน "AIC Chula Saraburi Expo 2024" เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด "International Food and Low Carbon in Agriculture and Livestock" โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมงานไปยังนักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวถึงการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้น ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ รศ.น.สพ.ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรไทยว่า เป็นนโยบายระดับชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ที่กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเป้าให้ทุกจังหวัดต้องมีหนึ่งศูนย์ AIC โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

ศูนย์ AIC จุฬาฯ สระบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 และได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ เป็นศูนย์เพาะบ่มเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร Smart Farmer ภายในจังหวัดสระบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ปี 2566-2570
ในงาน "AIC Chula Saraburi Expo 2024" มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเกษตรและโคนม การแข่งขันและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้โจทย์วิจัย Future Food Products for Saraburi from Local to Global ที่ใช้วัตถุดิบอัตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Chula Saraburi Dairy Conference and Expo

 โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาวิชาการทางโคนม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโคนม และการพัฒนาการเลี้ยงโคนมสู่ความยั่งยืน

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนายอาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนาม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านเกษตรและนวัตกรรมอย่างครบวงจร

ผศ.น.สพ.ดร. ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่าการจัดงาน AIC Chula-Saraburi Expo 2024 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้านนวัตกรรมการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สถานทูตไทยในกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมอาหาร วิทยากร นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในสถานที่จัดงานและออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 3,400 ราย งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและบรรลุผลความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

ติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรีได้ที่ Facebook: AICCUSaraburi https://www.facebook.com/AICCUSaraburi/