Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"กลุ่มพลังอีสาน" เตรียมตั้งพรรคการเมือง

#คนอีสาน 20 จังหวัดตั้ง #กลุ่มพลังอีสาน #เตรียมตั้งพรรคการเมือง

กลุ่มประชาชนภาคอีสาน 20 จังหวัด นำโดย พ.ต.อ.พันทุรัตน์ เสนาไชย นายจีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์ นายวิทยา ศรีเพ็ญชัย ผู้ริเริ่มก่อตั้ง   

ร่วมกันจัดประชุมลงมติตั้งกลุ่มพลังอีสาน เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่เดือดร้อนปัญหาต่างๆ ในด้านอยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นรูปธรรมในสังคมกับรับปรึกษาประชาชนที่เดือดร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อนำเสนอให้ภาครัฐบาลและเอกชนรับทราบเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อให้ประชาชนในภาคอีสานที่ประสบปัญหา ได้รับการช่วยเหลืออย่างเข้าใจเข้าถึงประชาชนจริงๆ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป 

จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา การประชุมครั้งแรกวันนี้ วันที่ 8/10/2566 มีลงมติจัดตั้งกลุ่มพลังอีสาน 20 จังหวัด ในที่ประชุมมติเสียงข้างมากเลือกคณะกรรมการบริหาร ในการกำกับดูแลในหน้าที่แต่ละตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
พ.ต.อ.พันทุรัตน์ เสนาไชย ประธานกลุ่มพลังอีสาน           
นาย จีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์ รองฯ  ดร. ณภิไกร คะตะวงษ์  รองฯ 
นาย วิทยา ศรีเพ็ญชัย ชเลขานุการฯ  ร.อ.ชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์ รองเลขานุการกลุ่มพลังอีสาน 1 ร.ต.อ.เพชรวิชัย จันทะคาม รองเลขานุการกลุ่มพลังอีสาน 2  นาย วิทยา ทิพย์สุวรรณ เหรัญญิกกลุ่มพลังอีสาน  กับจะจัดให้มีการเลือกประธานของแต่ละจังหวัด ให้ครบ 20 ทั้งจังหวัดเพื่อให้เป็น อันหนึ่งอันเดียวเพื่อความสามัคคีของพลังอีสาน 20 จังหวัด ต่อไป...

สนับสนุนการจัดการประชุมโดยนางสาว อรอนงค์ จุฑาเทศ และ คุณนวลจันทร์ ร้านต้นสนผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และบริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เครื่องพลังงานน้ำแมกเนติก.โดยท่าน ดร.ชัยวัฒน์ ศิราเทียมเพ็งCEO,ท่านธวัลรัตน์ ศิราเทียมเพ็ง MDและผู้บริหารภาคอีสาน.

ร้อยเอกชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์ ภาพ,ข่าว