Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ประกาศความพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยพลังสตรีทั่วโลกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุมวัยให้ดีขึ้น


ที่หอประชุมกานตรัตน์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานสถาปนาสมาพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรรวมใจสตรีไทยทั่วโลกสร้างศักยภาพให้เป็นพลังของสังคม พัฒนาประเทศให้น่าอยู่ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัยในสังคม ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย จนถึงกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครอง ช่วยเหลือและสงเคราะห์ทั้งด้านร่างกาย หนี้สิน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น โดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายงานให้กว้างขวาง ครอบคลุมปัญหารอบด้านอย่างเป็นระบบมากขึ้น

การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวสตรีทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยมีตัวแทนสตรีในภาคส่วนต่างๆมาร่วมงานกว่า700 คน กิจกรรมประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ของประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีเพื่อสังคม การมอบรางวัลแก่สตรีไทยที่มีผลงานดีเด่น การแสดงบนเวที การจัดแสดงแฟชันผ้าไทย ในการเดินแบบชุดวีไอพี 

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง สวมใส่ชุดจากแบรนด์ศรีคำ(SriKham) ศูนย์ส่งเสริมแฟชั่นผ้าไทยสี่ภาค  และคลุมไหล่ ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนสวยงาม จาก ร้านชาณาไหมไทย  และงานเลี้ยงต้อนรับ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้มาร่วมงาน

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาพันธ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2562 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆตามพันธกิจที่วางไว้ 6 ด้าน ได้แก่ การลดความรุนแรงในครอบครัว การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การสร้างชุมชนสุขภาพดี อนุรักษ์คูคลองและรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยดูแลทุกกลุ่มวัยในสังคม ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุรวมถึง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จนถึงปัจจุบันสามารถรวบรวมกลุ่มสตรีใน 76 จังหวัดและ 50 เขตในกรุงเทพมหานครรวมทั้งสตรีไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการรวมตัวของสตรีไทยจากทั่วทุกมุมโลกในการทำงานจิตอาสาเพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 
“ การจัดงานสถาปนาสมาพันธ์ฯในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่น่ายินดี มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก บ่งบอกถึงพลังสตรี ทุกคนมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่มีสิ่งตอบแทน สมาพันธ์ฯเพียงขอให้สละเวลามาทำงานให้แก่สังคมร่วมกันสัปดาห์ละ7 ชั่วโมงเท่านั้น จึงต้องขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่เข้ามาช่วยกันทำงาน ซึ่งขณะนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยกล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการจัด2 กิจกรรมแรกเพื่อขับเคลื่อนสมาพันธ์ฯ โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดงาน มิวสิค เฟสติวัล เทศกาลดนตรีทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 1-2 เมษายน และ 7-8-9 เมษายน ศกนี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้รับพระสมัญญา วิศิษฐ์ศิลปิน และกิจกรรมที่2 คือ การจัดงานลีลาศ 3000 คู่ ลงกินเนสบุ๊ค เพื่อสร้างชื่อเสียงในด้านการลีลาศของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยคาดว่ากิจกรรมนี้จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 

     รายละเอียดต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เพจ เฟซบุ๊กของ สมาพันธ์ฯ www.fwdt.org 
หรือติดต่อสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ที่ 341/65 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210 
“ สตรีไทยมีความสามารถหลายด้าน การออกมาช่วยเหลือสังคมจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี จึงอยากจะเชิญชวนผู้หญิงเราที่อยู่เบื้องหลังในข่วงที่ผ่านมาให้ออกมารวมพลังกันในการเป็นพลังเพื่อกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพื่อผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆร่วมกันแก้ปัญหาทั้งด้านสุขภาพร่างกายปัญหาหนี้สิน การถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการดูแลที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “ ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย