Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

SME Privilege Club

สสว. ผนึกพันธมิตรภาครัฐ หนุน SME สุพรรณบุรีและภาคกลาง มอบสิทธิประโยชน์ ใต้แนวคิด SME Privilege Club
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการ ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐมอบสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club ล่าสุดยกทีมนำเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ภาคกลาง เพื่อยกศักยภาพสู่มาตรฐาน เติบโตอย่างยั่งยืน
 
ภายในงานเมื่อเร็วๆ นี้ จัดขึ้น ณ ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ให้การต้อนรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคกลาง ที่พร้อมใจเดินทางมาร่วมกิจกรรม และสมัครขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจกันอย่างคับคั่ง
 
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด SME Privilege Club ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด หรือ ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไป
 
โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการ MSMEs ไทย ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเป็นวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ ซึ่งเป้าหมายของสิทธิประโยชน์มี 2 ส่วนคือ 1.สิทธิประโยชน์จากโครงการที่มีขอบเขตงานจ้างอยู่ 2. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว. แต่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีเลขสมาชิกของ สสว. หรือ ONE ID จะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 กรณี คือ 1.มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐ มาช่วยโครงการบางส่วน 2. ผู้ประกอบการไม่ได้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการทั่วไป แต่เห็นสิทธิประโยชน์นี้ก็สามารถใช้ได้
 
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ แนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS การรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจบนระบบ BDS, แนะนำบริการจากภาครัฐ สิทธิประโยชน์เฉพาะ SME การลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ, บริการและแนะนำการถ่ายภาพสินค้าสำหรับการขายออนไลน์ การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน ทุกกิจกรรมล้วน มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับทางการตลาด ทางการผลิต เพื่อพัฒนาสู่ตลาดสากล
 
สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี และทั่วประเทศ ที่สนใจจะสมัครรับความสนับสนุนจากโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-298-3051 หรือ 085-836-6963