Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ชมรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้องที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ตรวจสอบเทศบาลเมืองคลองหลวง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น.  ที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายจีนัฏฐ์  สีชมพู ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ พร้อมคณะเข้าพบ นายวิทยา เยาวละออง ผอ.กองช่างรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองคลองหลวง สืบเนื่องจาก นายจีนัฏฐ์  สีชมพู ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก นายฤทธิรณ ปัญญากาบ ประธานชมรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ข้าราชการภาคสื่อมวลชน เรื่องเทศบาลเมืองคลองหลวงที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณีการตั้งคณะกรรมการการสอบวินัยร้ายแรงในเรื่องที่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการลูกจ้าง พนักงาน ในเทศบาลโดยใช้ดุลยพินิจไปในทางไม่ชอบ ขัดต่อระเบียบทางราชการ ตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการและดำรงตำแหน่งอื่นๆ โดยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและปล่อยให้หัวหน้าฝ่ายพสัดุจัดซื้อจัดจ้าง ขัดต่อระเบียบทางราชการและทำให้ทางราชการเสียหาย ทางชมรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตจึงขอให้ นายจีนัฏฐ์  สีชมพู ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมานี้
1.การจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.การประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง
3.การละเว้นการลงโทษทางวินัยข้าราชการกรณีไม่ส่งเงินยืมคืนตามระเบียบ (โครงการอุทกภัยปี 2554)
4.ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองคลองหลวง ของ ผู้บริหาร ระดับสูง กองการศึกษา ที่   ปปช.ชี้มูลเลย 30 วัน 
5.ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.อธิภัทร  เยาวละออง
6.ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลที่ โดนดำเนินคดีจำคุกในเรือนจำธัญบุรี 6-17 ตุลาคม 2560 การจำ คุกทำให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแต่วัน ที่ ได้รับโทษแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่
7.ตรวจสอบนิติกรเรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 60,62 การขัดมติ กทจ.และการถูก ดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลจังหวัดธัญบุรี จำนวน 8คดี มีคำตัดสินมาแล้ว 2 คดี
8.การจัดซื้อรถขยะที่ไม่ได้มาตรฐานเลขที่โครงการ 60085162152 

ในการเข้าพบและขอทราบข้อมูลรายละเอียดกับทางเทศบาลเมืองคลองหลวงในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนหัวหน้าส่วนงานและต่างๆได้มารับฟังประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนมา โดยมีนายวิทยา เยาวละออง ผอ.กองช่างรักษาการรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง พร้อมกับ ผอ.กองการศึกษา และหัวหน้าส่วนงานเข้ารับฟังข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ร้องผ่านชมรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต  มายังนายจีนัฏฐ์  สีชมพู ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  โดยใช้เวลาตอบข้อสักถามประมาณ 2 ชั่วโมง ซึงมีประเด็นที่ทางคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้รับข้อมูลและเอกสารประมาณ 40 ประเด็น โดยทางเทศบาลเมืองคลองหลวง นายวิทยา เยาวละออง ผอ.กองช่างรักษาการรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง ชี้แจงว่าเนื่องจากประเด็นที่ร้องเรียนมามีหลายเรื่องทาง เทศบาลเมืองคลองหลวงไม่สามารถตอบได้ทันที ต้องขอรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอตอบให้ในภายหลัง ซึ่งทางคณะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ได้กำหนดกรอบการชี้แจงข้อเท็จจริง ประมาณ 15 วัน หลังจากรับทราบข้อเท็จจริงแล้วจะได้รายงานทางประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ และชี้แจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ที่ร้องเรียนตามอันดับขั้นตอน หากพบว่ามีมูลความผิดจะได้ให้ทางคณะคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เชิญทางเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในกรรมาธิการต่อไป