Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ“ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” นำผลิตภณัฑ์ เนื้อจระเข้สด 2,000 กิโลกรัม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด แจกจ่ายให้กับประชาชน

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดโครงการ“ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม” นำผลิตภณัฑ์  เนื้อจระเข้สด   2,000 กิโลกรัม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด แจกจ่ายให้กับประชาชน


ปัจจุบัน โรคระบาดโควิด-19 ที่ประเทศไทยเผชิญกันอยู่ ยังคงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในหลายๆ ด้านแต่ถึงแม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ คนไทยก็ยังมีน้ำใจต่อกันเสมอ หนึ่งในนั้นก็คือ โครงการ “ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม ”    

โดยมี คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารศูนยก์ารค้าฟอร์จูนทาวน์,คุณชชัชยั กิตติไชย ( เสี่ยชัช  ตลาดไท), ไทย คร๊อกโค ฟาร์ม & อรุณฟาร์จระเข้ ศรีอยธุยา, คุณแววตา สอนสุภาพ (เจ้าแวว สำเพ็ง) ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมในภาวะวิกฤติ COVID-19 , เพื่อกระต้นุเศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ให้กลบัมาใช้บริการมากขึ้น ,เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า  และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์การค้าลูกค้า และคู่ค้า

 โครงการ “ ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม ” ได้นา ผลิตภณัฑ์  เนื้อจระเข้สด   จำนวน 2,000 กิโลกรัม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 เช่นหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แผ่นกรองหน้ากาก ถุงผ้าลดโลกร้อน   ฯลฯ  เพื่อแบ่งปันเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนและการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ติด ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้า พนกังานบริษัทภายใน อาคารและบริเวณใกล้เคียง   กลุ่มผู้พักอาศัยและผู้สัญัจรอยู่บริเวณโดยรอบศนูย์การค้า 

โดยใช้พื้นที่ ลานฟอร์จูน สตรีท ศนูยก์ารค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563  เวลา 16.00 น. ซึ่งภายในงานมีการเว้นระห่างทางสังคม ตรวจวดัอุณหภูมิ พร้อมทั้งฉีดแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าร่วมงาน