Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

Green Innovation&SD เครือผู้จัดการ รับ”รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20 ประเภทสื่อมวลชน


30 พฤศจิกายน2564
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นประธานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 (ประจำปี 2562-2563) โดยมีผลงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น 42 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทชุมชน 8 รางวัล ประเภทบุคคล 8 รางวัล ประเภทกลุ่มเยาวชน 4 รางวัล ประเภทงานเขียน 4 รางวัล ประเภทความเรียงเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 4 รางวัล ประเภทความเรียงเยาวชนอายุ 16-25 ปี 4 รางวัล ประเภทสื่อมวลชน 2 รางวัล และประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต (รางวัลแห่งความยั่งยืน) 7 รางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอลเวนชั่นสำหรับประเภทสื่อมวลชน ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation & SD สื่อในเครือผู้จัดการ เป็นผู้รับรางวัล จากผลงานเซ็คชั่น Green Innovation & SD ที่ให้ข่าวสาร บทความ ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล นำเสนอปรากฏการณ์สำคัญ ตัวอย่างที่ดีมีผลสู่การแก้ไข เช่น ลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างจิตสำนึกการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มุ่งสู่การพิชิตเป้าหมายSDGs...///

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย