Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ธนาคารออมสินส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรมเพื่อความยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน

 เนื่องใน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : ออมสินสีขาว โปร่งใส ไร้ทุจริต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ณ 
หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Facebook GSB Community 

#108ปีธนาคารออมสิน
#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
#GSBsocialbank
#สัปดาห์ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรมเพื่อความยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เนื่องใน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : ออมสินสีขาว โปร่งใส ไร้ทุจริต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ณ 
หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Facebook GSB Community 

#108ปีธนาคารออมสิน
#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
#GSBsocialbank
#สัปดาห์ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย