Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายจีนัฏฐ์ สีชมพู พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจท้องถิ่น

มอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ไทย ปธ.กมธการกระจายท้องถิ่น

นายจีนัฏฐ์  สีชมพู เดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าให้กลับประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจท้องถิ่น 

วันนี้ 12 เมษายน  2564  เวลา  10.00 น. นายจีนัฏฐ์  สีชมพู  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการการกระจายอำนาจท้องถิ่นเดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าให้กับท่าน ซูการ์โน   มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังท่านได้ออกจากโรงพยาบาล
ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น