Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม


 วันที่ 6 กันยายน 2565  พลเรือโท วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง  หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ  น้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระพรหมวัชรเมธี  (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9)เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวัชรเมธี   ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โอกาสนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกในบริเวณพิธีและการจราจรในบริเวณงาน       

      วันที่ 6 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันมงคลที่ ศิษย์ยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใสจะร่วมมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 ถือเป็นปีมงคลที่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรเมธี มีพรรษาครบ 79 ปี เหล่าศิษย์ยานุศิษย์จึงได้ให้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรในพระอารามจำนวน 111 รูป พิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าพระพุทธปรางค์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์   พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล 79 ปี และ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 79 ปี
    
        สำหรับ วัดอรุณราชวราราม และ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการกองทัพเรือ กองทัพเรือ มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี กล่าวคือ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเดิมขึ้นในปีพ.ศ 2310 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดท้ายตลาด(วัดโมลีโลกยาราม) และวัดแจ้ง ( วัดอรุณราชวราราม)   โดย ได้ขยายเขตพระราชฐาน จนวัดแจ้ง เป็นวัดภายในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์  ก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในคราวสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานี  โดยต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ จนกระทั่งโรงเรียนนายเรือได้ย้ายออกไปกองทัพเรือจึงใช้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน
        ความผูกพันระหว่าง กองทัพเรือ วัดอรุณราชวราราม รวมถึงชุมชนในพื้นที่  นับได้ว่ามีมาอย่างยาวนาน  โดยกองทัพเรือ ได้น้อมนำ หัวใจหลักพัฒนาชุมชน  บ้าน - วัด - โรงเรีย (บวร)  ตามแนวราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแกนหลัก ในการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ  การจัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน  พลิกฟื้นชีวิตคลอง  รวมถึงแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและกำจัดขยะในลำคลอง เป็นต้น