Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี / เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม “ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ” และ “ พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม ” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต. ต่อไปในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 ท่าน

โดย ภาคกลาง จัดในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ และ วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น และ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอัลเวเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาคเหนือ จัดในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และ วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ / ภาคใต้ จัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพ ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ 

ทั้งนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้เน้นย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง ...


ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. 

มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี ...