Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นสช. รุ่น 5 โดยนายปราโมทย์ ศรีวงศ์สงวน ประธานรุ่น 5 เปิดโครงการอารยศิลป์ สร้างชาติ ร่วมสร้างชาติให้กับคนรุ่นใหม่

นักศึกษาสถาบันสร้างชาติ รุ่น 5
โดยนายปราโมทย์ ศรีวงศ์สงวน ประธานรุ่น 5
เปิดโครงการอารยศิลป์ สร้างชาติ
ร่วมสร้างชาติให้กับคนรุ่นใหม่


วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 501 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมกานคร
นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิดที่ดีเป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับพัฒนาแนวความคิด
ดีอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ครอบครัว หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติจึงได้จัดตั้งโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า อยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนในอนาคตได้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการอารยศิลป์ สร้างชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย ภายในงานเป็นการระดมทุนจากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรม
ซึ่งมีทักษะงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
จากศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นนำ และจากหลากหลายผลงานของนักสะสม อาทิ
อ.ช่วง มูลพินิจ  (ศิลปินแห่งชาติ) ,
ดร.สมบัติ เมทนี (ศิลปินแห่งชาติ) ,
ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ , สุวัฒน์วรรณมณี, ประทีป คชบัว , รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, มล.จักรพล รัชนี, อภิชัย การิกาญจน์, ดินหิน รักพงศ์อโศก ,
สุวิทย์ใจป้อม , ทรงเดช ทิพย์ทอง ฯลฯ
มาจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำผลงาน และจัดจำหน่ายภายในงาน อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายผลงานศิลปกรรม ทางออนไลน์ในเพจ อารายศิลป์ สร้างชาติโดยทางโครงการได้ตั้งเป้าหมาย จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนกับโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ โดยเยาวชนสร้างชาติรุ่น 4 ดำเนินการโดย NBI รุ่น 5 ของ สถาบันสร้างชาติ โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 321 สถาบัน
ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบันอาชีวศึกษาใน 17 จังหวัดของภาคกลาง
รวมกรุงเทพมหานครด้วย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 963 คนและได้เข้าค่ายอบรม
ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ที่ผ่านมา ทั้งนี้เยาวชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการต้องกลับไปจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ
ในทุกสถาบัน และต้องเพิ่มสมาชิกชมรม เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถาบัน โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะมีทีมบัณฑิตครูอาสาเข้าไปช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชนทุกชมรม