Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

จังหวัดปทุมธานีร่วมวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด แถลงข่าวเชิญเที่ยวงาน "สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ" จ.ปทุมธานี ประจำปี 62

จังหวัดปทุมธานีร่วมวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แถลงข่าวเชิญเที่ยวงาน
"สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ" จ.ปทุมธานี ประจำปี 62


วันที่ 2 เมษายน 62 เวลา 09.00 น.
ณ วัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี
นายพินิจ บุญเลิศ
ผวจ.ปทุมธานี
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ
วัฒนธรรม จ.ปทุมธานี
นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์
ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ปทุมธานี
แถลงข่าวจัดงาน สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิธีมอญ จ.ปทุมธานี ประจำปี 2562 เป็นการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของ จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขี้นในวันที่ 11-13 เมษายน 2562

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ 2562 ว่า จ.ปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม โดยสังเกตุได้จากกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ที่ีที่ีตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด ซี่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ชาวมอญ,ชาวจีน และ ชาวไทยมุสลิม แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไป ทำให้กลุ่มชนได้กระจายถิ่นฐานไปยังบริเวณต่างๆทั่วทั้งจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มชนก็ยังคงใว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น และทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น ประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญ เพราะนอกจากจะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวพันกับวิธีชีวิตของชาว จ.ปทุมธานีมาช้านาน ทางจังหวัดจึงเล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนให่เกิดกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม เพราะเทศการสงกรนต์ นับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของคนไทยทั้งประเทศที่จะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามขนบธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่


ด้าน นางสาวฐิตินันท์ สมบัติศิริ
วัฒนธรรม จ.ปทุมธานี
กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุลักษณ์ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณีท้องถิ่นที่กำลังรจะสูญหาญไปให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วนในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงอนุลรักษ์สืบทอดอย่างจริงจังและในวิธีที่สร้างสรรค์อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ผ่านการจัดงานเทศกาลทางประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่แพร่หลาย
 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม จาก 7 อำเภอ ขบวนแห่หางหงษ์ธงตะขาบ ขบวนแห่ข้าวแช่ จากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายโรมัน ขบวนแห่ของกชุ่มชาติพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่น คือ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู่ใหญ่ แต่มีเรื่องราวที่เราอยากนำเสนอในการจัดงานครั้งนี้ โดย จ.ปทุมธานี ร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายโรมัน ได้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านจากหลายชุมชน ที่จัดเตรียมสำรับข้าวแช่ มาโชว์ มาสาธิต วิธีทำความแช่แบบวิถีมอญที่ถูกต้อง จนเรียกได้ว่าเป็นถนนข้าวแชร่ ที่จะมีร้านข้าวแช่มากกว่า 20 ร้าน มีการจัดทำสำรับข้าวแช่ขนาดใหญ่ ที่เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวรามัญม่ร่วมกันทำให้เกิดสำรับข้าวแช่ที่ใหญ่มาก และจัดปรุงตามธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญอย่างแท้จริง ซึ่งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจะได้ ชม และ ชิมิ ข้าวแช่สูตรต้นตำรับชาวมอญ และได้ร่วมสืบสานประเพณีการส่งข้าวแช่พระสงฆ์ นอกจากนี้ภาบในงาน ได้จำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆใว้ในงานอีกด้วย