Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

การรถไฟ!! จัดกิจกรรม 
ส่งเสริม เติมต่อ ให้ความฝัน 
เป็นจริง ทุกเส้นทาง ภายใต้แนวคิด 
"รถไฟ ห่วงใย เยาวชน"
เพราะเธอ ... อยู่ที่ บ้านปิน!! ณ สถานีรถไฟบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่  การรถไฟแห่งประเทศไทย!! ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริม เติมต่อ ให้ความฝัน เป็นจริง ทุกเส้นทาง  ภายใต้แนวคิด"รถไฟ ห่วงใย เยาวชน"..เพราะเธอ ... อยู่ที่ บ้านปิน!!โดยมีนางสาวเจษฏา ยุทธนวิบูลย์ชัย 
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี รวมทั้ง
นางสาวมณตากาญจน์ ศรีวิลาศ
หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่กลุ่มกองโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯมาร่วมมอบและแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้
โดยการนำอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์การกีฬา และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ยังมีการมอบทุน และ เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับทางรถไฟผ่าน และโรงเรียนต่างๆในต.บ้านปิน จำนวนทั้งหมด  5 โรงเรียน เช่น
1.โรงเรียนบ้านปิน
2.โรงเรียนบ้านบ่อ
3.โรงเรียนบ้านปง (วัฒนาวิทยาคาร)
4.โรงเรียนบ้านดอนมูล
  (สุวรรณสาราษฏร์บำรุง)
5.โรงเรียนบ้านนาตุ้ม
  (คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์)
และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ละโรงเรียนโรงเรียนละ 20 ทุน ซึ่งมี นายถนอม คำสา (กำนัน ตำบลบ้านปิน) และ นายจรัญ แก้วคำสอน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบ้านปิน) ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟผ่าน ให้มีการศึกษาที่ดี มีความรู้ พัฒนาความสามารถ มีความเท่าเทียมกันทางสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้น้องๆเยาวชนเหล่านี้สามารถเติบโต เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคตต่อไป!!